O Firmie

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach jest właścicielem i eksploatatorem Oczyszczalni Ścieków w Tychach, właścicielem ponad 200 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 31 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Tychy a także zarządcą 360 km  kanalizacji sanitarnej w mieście.

Spółkę wyróżnia stosowanie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków oraz wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł.

Zmodernizowana przez RCGW S.A. oczyszczalnia ścieków dostosowała technologie do najnowszych standardów wyznaczonych przez oczyszczalnie na zachodzie Europy. Sporo uwagi poświęcono obszarowi badań i rozwoju (B+R). Wszelkie działania na oczyszczalni poprzedzane są szczegółowymi analizami - a gdy jest to techniczne możliwe - badaniami w skali półtechnicznej.

W ramach działań zmierzających do identyfikacji oraz eliminacji źródeł strat związanych z wykorzystywaniem energii RCGW S.A. otrzymało Certyfikat potwierdzający właściwe wdrożenie normy w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną. Obecnie RCGW S.A. jest jedyną spółką w Polsce, która posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania wg normy ISO 50001:2011.

W latach 2005-2010 Spółka była Beneficjentem jednej z największych w kraju i największej w historii Tychów inwestycji infrastrukturalnej, współfinansowanej z Funduszu  Spójności. W ramach Projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, wybudowano i zmodernizowano ok. 337 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz uregulowano przeszło 33 km rowów i potoków. Dzięki podejmowanym przez Spółkę działaniom o charakterze edukacyjno-ekologicznym oraz przysługującym narzędziom formalno-prawnym na koniec 2013r. efekt ekologiczny wynosi niemal 100%.

Spółka jest również kreatorem nowoczesnych metod i strategii zarządzania i obsługi klienta.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości prowadzenia procesów w ramach systemu zarządzania stworzono cały system powiązanych ze sobą procedur oraz instrukcji, których stosowanie i przestrzeganie przez pracowników decyduje o prawidłowej pracy oczyszczalni.

Należą tu Systemy Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Środowiskiem, System Controllingu Strategicznego, Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wg Normy SA 8000 czy System Ekozarządzania i Audytu we Współnocie (EMAS). Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach - to lider w zastosowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, wytwórca energii z odnawialnych źródeł oraz kreator nowoczesnych metod i strategii zarządzania.
Obecnie Tyska Oczyszczalnia oczyszcza ponad 12 mln m3 ścieków rocznie i pracuje wg formuły mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków.

W ramach licznych inwestycji na oczyszczalni zmodernizowano dwie niezależne linie technologiczne biologicznego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków biogennych. Pierwsza oczyszcza ścieki wg opatentowanej, nowoczesnej i jednej z największych w Polsce, technologii C-Tech, opartej na oczyszczaniu ścieków w reaktorach sekwencyjnych SBR, a druga wykorzystuje w procesie oczyszczania przepływowe komory osadu czynnego, które pracują wg technologii zintegrowanego, wysokoefektywnego usuwania azotu i fosforu.
Na oczyszczalni zabudowane zostały 3 agregaty prądotwórcze, wytwarzające energię elektryczną z biogazu, powstającego jako produkt uboczny w procesie fermentacji osadów. Dwa z agregatów charakteryzują się mocą 345 kW energii elektrycznej i 531 kW energii cieplnej, natomiast jeden mocą 400 kW energii elektrycznej i 394 kW energii cieplnej. Agregaty całkowicie pokrywają zapotrzebowanie oczyszczalni ścieków na energię elektryczną i energię cieplną, co stawia Spółkę na 1 miejscu w Polsce.

Od 2004 roku w strukturach RCGW S.A. działa Jednostka Realizująca Projekt powołana do realizacji, dofinansowanego z Funduszu Spójności, Projektu „ Gospodarka ściekowa w Tychach”. Projekt ten zakłada budowę i modernizację 322 km sieci kanalizacyjnych w obrzeżnych dzielnicach miasta, budowę 24 przepompowni ścieków oraz modernizację części osadowej oczyszczalni w Tychach-Urbanowicach.
Zastosowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań technologicznych oraz metod zarządzania RCGW SA znalazły potwierdzenie w przyznanych Spółce certyfikatach: ISO 9001:2008 ( System Zarządzania Jakością ), ISO 14001:2004 ( System Zarządzania Środowiskowego ) oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną wg normy PN-N 18001 .
Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez realizację założonych celów i planów znalazło odzwierciedlenie we wdrożonej Zrównoważonej Karcie Wyników (Balanced Scorecard) i systemie controllingu strategicznego .
Duże zaangażowanie RCGW S.A. w rozwój lokalnej społeczności oraz świadomość zarządzania Spółką w sposób uwzględniający aspekty społeczne, ekologiczne i etyczne były determinantami wdrożenia strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wg norm SA 8000 oraz wymagań systemu ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) .
Działalność Spółki i jej Zarządu znajduje powszechne uznanie, czego dowodem jest szereg nagród, wyróżnień oraz tytułów, które Spółka otrzymała tj.: Gazele Biznesu, Gepardy Biznesu, Solidna Firma, Laureat VIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku”, organizowanego pod patronatem Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego, Ekolaury 2006 i 2007, Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, Certyfikat Fair Play, Firma Bliska Środowiska, Jakość Roku 2008, Dobra Firma 2008, Wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii za działalność w dziedzinie ochrony środowiska oraz Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2009 dla Prezesa Zbigniewa Gieleciaka za wieloletnią skuteczna działalność biznesową.

RCGW S.A. jest jedyną w Tychach i jedną z pierwszych na Śląsku firm komunalnych posiadających Internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK). Spółka wdrożyła szereg technologii i rozwiązań m.in. z zakresie obiegu dokumentów, systemu płatności oraz połączeń głosowych. Dzięki tak zorganizowanemu Działowi Obsługi Klienta Spółka wdrożyła międzynarodowy standard obsługi klienta wg normy ISO 15838. RCGW jest drugą na świecie i pierwszą w kraju firmą w branży usług komunalnych o takim standardzie obsługi.

Jednym z profili działalności Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. są również efektywne działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej. Co roku Spółka  organizuje konkursy ekologiczne  oraz kampanie promujące zrównoważony rozwój.

Szczegóły: www.rcgw.pl

Sonda

Rozwiń